top of page

Boeken en Artikelen

Titel:    Samen Leren, Samen Leven

Schrijver:    Drs. Trix Grooff    

Uitgeverij:    CPS    

Jaartal:    2004    

ISBN:    90-6508-533-5    

Omschrijving:    een beknopt boek over pedagogiscge en didactische strategien van inclusief onderwijs met heel veel praktische voorbeelden. Te bestellen via CPS: 033-4534344    

550x778.jpg
1517748257795.jpeg

Titel:    A Parent's Workbook to Picture Language for their non-speaking children 

Schrijver:    Joanne Cafiero

Omschrijving:    As the parent of a child that does not speak or has very limited speech and language you have probably experienced a lot of frustration in dealing with your child.
point
Language is a critical and primary factor in developing a relationship with your child. It is also important for your child because language enables her/him to have power in her/his universe. Without effective language, your child may have had to a resort to other ways to make hidher needs and wants known.
Crying, pointing, taking you by the hand, making sounds, are all good attempts to communicate with another. Sometimes, however, they simply don't work. Also, it is important for your child to learn some kind of language which will help her/him communicate with many other people in many other places.

Titel:    Changing Canadian Schools    

Schrijver:    Gordon L. Porter en Diana Richler    

Omschrijving:    Changing Canadian Schools (1991) is bedoeld voor studenten, ouders en profesionals die betrokken zijn bij het verbeteren van het onderwijs. Het laat de ervaringen zien van hen die werken aan het front van de onderwijsvernieuwingen die leiden tot dramatische en positieve veranderingen voor alle kinderen.    

Schermafbeelding 2023-02-09 om 20.38.31.png
21nLewR9enL._BO1,204,203,200_.jpg

Titel:    Het geven van Inclusief Onderwijs aan leerlingen met ernstige beperkingen    

Schrijver:    Stephen N. Calculator en Cheryl M. Jorgensen    

Omschrijving:    Gedeeltelijk vertaalde publicatie van:
Including Students with Severe Disabilities in Schools
Fostering Communication, Interaction, and Participation    

Titel:    Van Speciaal naar Regulier, Van Gewoon naar Buitengewoon     

Schrijver:    Carol Tashie et al    

Omschrijving:    De publicatie beschrijft hoe de invoering van inclusief onderwijs op de scholen in New Hampshire de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Het verhaal maakt aannemelijk waarom alle leerlingen, ongeacht een eventuele handicap, met elkaar hetzelfde lesprogramma moeten volgen. Strategieen worden aangereikt om dit te kunnen bereiken.     

Schermafbeelding 2023-02-09 om 20.51.57.png
740x1200.jpg

Titel:    Het recht van alle kinderen    

Schrijver:    Geert van Hove (red)    

Uitgeverij:    Acco, Leuven    

Jaartal:    1999    

ISBN:    90 334 4295 7    

Omschrijving:    Overal ter wereld voeren kinderen met een handicap, samen met hun ouders, leerkrachten en andere professionelen, een dagelijkse strijd om volwaardig te worden opgenomen in een gewone klas. Maar 'inclusie' boezemt velen nog angst in of botst op tal van vooroordelen. Dit boek geeft meer uitleg over de filosofie waarin de inclusiegedachte is ingebed en plaatst inclusie en inclusief onderwijs in een theoretisch en praktijkgericht kader. Naast de bespreking van het literatuuraanbod, komen vooral een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke handicap aan het woord. Zij vertellen hun verhaal: hun eenzame strijd om inclusief onderwijs in de praktijk om te zetten., de talrijke hindernissen die zij hierbij ondervinden, maar ook de grote voldoening die zij en hun kind ervaren. Stuk voor stuk zijn het boeiende verhalen, met telkens een centraal motief: samen werken aan een goede school voor alle kinderen. Respect voor elke mening en respect voor diversiteit staan hierbij voorop. Aan de hand van deze verhalen distilleert de auteur de noodzakelijke voorwaarden waarbinnen inclusief onderwijs mogelijk wordt. Hij wijst hierbij uitdrukkelijk op de maatschappelijke keuze van solidariteiten engagement die daadwerkelijk dient gemaakt te worden. Ten slotte worden de getuigenissen van deze ouders en de opmerkingen van de auteur geconfronteerd met de ervaringen van professionele onderzoekers op dit terrein.
Dit boek biedt aan ouders, leerkrachten, orthopedagogen, therapeuten en hulpverleners een boeiende kennismaking met inclusie en inclusief onderwijs, dit wil zeggen: goed onderwijs voor alle kinderen.

Geert van Hove, docent bij de Vakgroep Orthopedagogik aan de universiteit van Gent, onderwijst, adviseert en doet onderzoek over mensenrechten en mensen met een handicap, over inclusie, self-advocacy en co-operation.    

Titel:    Inclusief Onderwijs    

Schrijver:    Roel de Groot, Wied Ruijssenaers, Harry Kapinga (red)    

Uitgeverij:    Wolters-Noordhoff, Groningen    

Jaartal:    1996    

ISBN:    90 01 35615 X    

Omschrijving:    De groeiende samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs zal de schotten tussen twee min of meer gescheiden deelsystemen laten verdwijnen. Een nieuwe fase breekt aan. Daarin zal de schoolloopbaan van talloze leerlingen niet (langer) strikt gescheiden verlopen, want de leerlingen gaan waar mogelijk 'weer samen naar school'. Dit vereist niet alleen verbetering van elkaars werkwijzen, maar ook een grotere deskundigheid op het gebied van de hulpverlening aan kinderen met problemen. Deze samenwerking biedt een groter profijt van elkaars verworvenheden en expertise. In Inclusief Onderwijs beschrijven de auteurs de filosofie achter het denken over integratie. De consequenties ervan voor wetgeving en praktijk worden belicht door experts vanuit de betrokken disciplines.

Dit boek gaat ook in op de (nieuwe) rol die op beleidsniveau in de regio's is weggelegd voor de organisatie binnen de verzorgingsstructuur, zoals die van de schooladvies- en begeleidingsdienst (SAD) en de regionale verwijzingscentra (RVC).

De financiele regelgeving komt aan bod, evenals het idee van het leerlinggebonden budgetsysteem, ook wel het rugzakje genoemd. In korte interviews wordt op alle veranderingen in de praktijk gereageerd vanuit uiteenlopende gezichtspunten.

Voor degenen die van de meest recente ontwikkelingen in het post-ISO-VSO-tijdperk op de hoogte willen zijn, is het een must deze speciale editie van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek te bestuderen.    

Schermafbeelding 2023-02-09 om 21.06.45.png
81ONjTp7Y1L.jpg

Titel:    Human rights and school change, the Newham story     

Schrijver:    Chris Goodey en Linda Jordan    

Omschrijving:    In dit boeiende verslag beschrijven Chris Goodey en Linda Jordan hoe ouders het primair en secundair onderwijs inclusief hebben gekregen. De speciale leerkrachten hebben ze ingezet als extra leerkrachten in de klas wanneer de reguliere leerkracht die nodig had. daarnaast waren extra assistenten aanwezig , soms wel 2 als een leerling uit een voormalig oorlogsgebied agressief gedrag zou kunnen gaan vertonen.     

Titel:    Segregation of disabled children criticised by authors of The Newham Story

Omschrijving:    A step-by-step account by two of the leading figures in a London education authority's de-segregation programme to bring disabled children into mainstream schools is now available. The authors of Human Rights and School Change - the Newham story, Linda Jordan and Chris Goodey, chart the steps which brought about the closure of most of the separate special schools and units in Newham, East London, over a 12-year-period, 1984-96. Their report, which is published by the Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), explains that all Newham children are expected to be in mainstream schools by 1999 when the future of the last remaining special school will be decided. At the same time Newham's ordinary schools have undergone major changes to improve provision for all pupils.

Linda Jordan was chair of the Education Committee of Newham Council from 1988 to 1994 and Chris Goodey has been chair of Newham Parents' Support Network since 1984. As well as sharing their experience and first-hand knowledge about inclusion in Newham, the authors give their comments and concerns about national developments. They highlight the slow progress towards inclusion in other parts of the country, which they say is forcing parents and pupils into segregated schools against their wishes. 'It seems to make no sense that their own LEA wishes to forcibly segregate their child, yet if they lived in Newham their child could go to a mainstream school.'Human Rights and School Change - the Newham story price £6.50 (incl. p+p) is available from

CSIE,
1,Redland Close, Elm Lane,
Bristol, BS6 6UE.
United Kingdom

Note: CSIE is a national, independent educational charity giving information and advice about inclusive education. Set up in 1982, it is fully committed to working towards an end to segregated education for all disabled children. This commitment is based on human rights principles. Contact the Centre for further information and free leaflets, publications list, etc. 

Schermafbeelding 2023-02-09 om 21.23.39.png
51390N4AC0L._SX378_BO1,204,203,200_.jpg

Titel:    disability is natural; Revolutionary Common Sense for Raising Successful Children with Disabilities

Schrijver:    kathy snow

Jaartal:    2001

Omschrijving:    Een verfrissend Engelstalig boek, 632 blz.

(Titel in het Nederlands vertaald: Beperkingen zijn normaal; nieuw gezond verstand voor het opvoeden van succesvolle kinderen met een beperking).

Het boek stelt:
Eén op de vijf mensen heeft een beperking. Het is zo gebruikelijk dat het gewoonweg een kenmerk is van mens zijn, zoals geslacht, etniciteit of seksuele voorkeur. Een beperking hebben is een natuurlijke variëteit; zoals er rode en groene appels bestaan. Groene appels hebben meer overeenkomsten met rode appels dan dat ze ervan verschillen. De beperking is niet het probleem; het probleem is hoe een beperking door de samenleving wordt gewaardeerd. Heb je de beste toilet partition systems? Ik wil het weten.

Het boek bestaat uit twee delen. In de eerste negen hoofdstukken wordt beschreven hoe men in de loop van de geschiedenis tot in onze tijd heeft aangekeken – en helaas nog vaak aankijkt - tegen mensen met een beperking. De nadruk lag daarbij eenzijdig op de beperking, die als problematisch werd beschouwd. In de hoofdstukken 10 t/m 21 wordt vervolgens beschreven hoe de samenleving zodanig kan worden beïnvloed dat mensen bereid zijn hun vooroordelen los te laten, zodat de samenleving voor alle mensen een betere samenleving kan worden. Het boek is geschreven vanuit de Amerikaanse situatie, maar desondanks zeer herkenbaar. Hier vermeld ik alle Toilet Partition leveranciers voor jou.

In dit boek toont Kathie Snow overtuigend aan dat professionele hulp voor veel mensen met een beperking minstens zoveel problemen veroorzaakt als dat zij oplost. Redenen – geïllustreerd met talloze praktische voorbeelden - die zij hiervoor aanvoert zijn: de nadruk die professionals leggen op problemen; exclusie; missen van gewone ervaringen; missen van gewone contacten; aangeleerde afhankelijkheid; de houding van de hulpverlener en de rolverdeling hulpverlener-cliënt weerspiegelen het medische model dat het zelfbeeld van degene met een beperking negatief beïnvloedt.

Het boek is feitelijk een pleidooi voor inclusie, waarbij mensen met en zonder beperkingen elkaar wederzijds behulpzaam zijn en waarbij professionals een andere en bescheidener rol spelen.
-overgenomen uit www.elkrijk.nl-

Titel:    HOUVAST bij leesproblemen & DYSLEXIE op de basisschool

Schrijver:    a paternotte

Uitgeverij:    balans, bilthoven

Jaartal:    2001

ISBN:    90-806674-5-5

Omschrijving:    dit boek is een leidraad voor ouders die leesproblemen vermoeden bij huhn kinderen. welke signalen doen je op welke leeftijd denken aan leesproblemen? hoe kunnen ouders en basisschool samenwerken om het lezen te bevorderen. het is een handzaaam boekje dat gebaseerd is op leesprotocollen vanaf de onderbouw tot en met de bovenbouw en voortgezet onderwijs. daaarnaast worden handige websites genoemd.

550x807.jpg
9780815355212.jpg

Titel:    Learning Disability and Inclusion Phobia 

Past, Present, Future

By C. F. Goodey

Edition 1st Edition

First Published 2015

eBook Published 20 October 2015

Pub. Location London

Pages 194

eBook ISBN 9780203556658

Subjects Behavioral Sciences, Health and Social Care, Humanities, Social Sciences

This book can now be read for free on Open Access. Click here. 

Artikelen

Titel:    Leerproblemen die veel voorkomen bij ADD/ ADHD

Schrijver:    Onbekend

Artikel:    Download het bestand

Titel:    Leerlingen met ADHD/ADD, strategiën

Schrijver:    Onbekend

Artikel:    Download het bestand

Titel:    Agressieproblemen in de klas

Schrijver:    Onbekend

Artikel:    Download het bestand

Titel:    Hoe bereid ik me voor op de komst van een leerling met autisme

Schrijver:    PaulaKkluth

Artikel:    Hoe bereid ik me voor op de komst van een leerling met autisme.

Dit hoofdstuk is in 3 delen verdeeld. deel A geeft suggesties hoe een leraar zich voor kanbereiden

A Getting Ready for inclusive schooling; strategien to support teachers and students
B supporting teaching and learning, strategies to use withthe whole class
C helping students with autisme: individuele strategien.

A Strategien om jezelf/de leraar voor te bereiden op inclusief onderwijs.
A1 Probeer al je leerlingen op een positieve manier te leren kennen. Vergeet eventuele negatieve berichten en vraag de vo9lgende informatie aan de lerrling of zijn/haar ouders.
-hoe leer je het beste
-denk aan je favoriete leraar/es. wat vond je leuk aan haar/zijn manier van lesgeven?
-wat heb je nodig om je prettig te voelen in mijn klas.
-welke hobby's heb je?
wat is jouw favoriete deel van de schooldag?
hoe kan de klas voor jouw een welkome plek zijn?
wat vind je het leukste om te doen op school
wat zou voor jou een perfecte schooldag zijn?
wat vind je leuk om te lezen?
welke woorden beschrijven jou het beste
waar ben jij een expertin? vulkanen, karate. skateboarden etc?
wat wil je dat ik nog meer van je weet?

als een leerling niet kan praten kan je proberen met zijn /haar vaste circel deze informatie te tekenen of te filmen.

A2 maak een persoonlijke portfolio
het is handig als docenten de studenten m,et specifieke behoeftes te helpen zichzelf aan de klasgenoten te presenteren met behulp van een portfolio. Zo'n portfolio kan foto's bevatten, kunstwerken, werkstukken, een doosje met favorite voorwerpen, dvd's of cd's. het is het leukste als de heleklas zo'n portfolio maakt en die dan onderling bekijkt. want dan is de speciale leerlinmg geen uitzondering. ook leren de docenten iets van de leefwereld van de studenten. dit is natuurlijk heel leuk in multicultiklassen.
een portfolio is vooral bruikbaar voor studenten die niet kunnen praten of een betrouwbaar communicatiesysteem gebruiken. Door zijn portfoliote delen met medeleerlingen leren die hem beter kennen. Hassan had een protfolio met 4 pagina's foto's van familie en vrienden; van hem vioetballend, aan het werk met een biologieproef, en van zijn favoriete museum. verder stond er een resume in van de lessen die hij gevolgd had.; een lijst met zijn favorite films , cd's en computerspellen; een brochure over autisme en een foto van zijn favorite voetbalclub.

na een aarzelend begin stapte hij met zijn portfolio op zijn klasgenoten af die via zijn protfolio een manier hadden om met hem te praten. ook al zijn nieuwe docenten namen kennis van de portfolio. een docent gebruikte een van zijn lievelingsfilms voor de les en een ander hielp hem met zijn hobby van aquarelleren zodat hij wat aquarellen aan zijn portfolio kon toevoegen.

A3 verzamel informatieover in de aandoening van de leerling.
het lezen van autobiografien van mensenj met dezelfde aandoening helpt het meest. Of vraag informatie aan oudergroepen,verenigingen. vraag de vorige docenten naarst5rategfien die wekren en die niet werken.
A4 MAPS making action plans strategies
het sleutelthema is hier: wat wil de leerling en de familie in de nabije en verre toekomst? wat zijn haardromenn en doelen enhoe kunnen we die bereiken? welke obstakels moeten we dan overwinnen? wat moeten we ervoor doen in de dagelijkse schoolklas?
MAPS zijn gebaserrd op persoonlijke talenten van de ledrling en op zijn/haar unieke zelf.basaal voor de MAPS zijn de volgende principes:
alle leerlingen horen in de gewone klas, geen maren of als
reguliere leerkrachten kunnen alle leerlingen lesgeven
noodzakelijke ondersteuning wordt geleverd indien nodig
kwaliteit onderwijs is een recht en geen privilege
resultaat van het onderwijs moet succes zijn en kunnen lezen en schrijven.
creatiebve alternatieven moeten beschikbaar zijn voor de leerlingen die niet op een doorsnee manier succes kunnen hebben.

Tot blz 220

Titel:    C3 Groepeer gelijkgestemden

Schrijver:   Paula Kluth

Artikel:    C3 Groepeer gelijkgestemden.

Dit is leuk aan het begin van een nieuw jaar of wanneer een nieuwe leerling binnenkomt. De leraar maakt een lijst met onderwerpen waarbij je uit tenminste 2 opties een keuze hebt. Bijvoorbeeld. Voor of tegen de doodstraf; welke van de 5 films vind jij het leukste; wie is je favourite vpersoon uit harry potter; etc
De leerlingten leveren hun keuze in bij jou en je maakt groepjes gelijk gestemden. De leden uit elk groepje stellen zich aan elkaar voor en vertellen elkaar om de beurt waarom zij voor dan wel tegen zijn, danwel waarom ze een speciale favoriet uit een boek hebben. Naderhand kunnne de andere kinderen vragen stellen aan dit groepje.
Voordelen: met dit spel schep je een bond tussen de groepsgenoten.
- de leerlingen hoeven niet steeds op hun stoel te zitten
-ze leren sociale vaardigheden

C4; Het spel : wat is dit?
Dit is een spel wat vaak gelach oproept. De leraar legt een voorwerp voorin de klas en nodigt de leerlingen uit naar voren te komen en zonder woorden te beschrijven wat het is. Het moet wel met het onderwerp van de les te maaken hebben. Bijv ; de geschiedenisleraar legt in de les over de republiek een papierrol voorin de klas. De eerste student doet alsof het de grondwet is. De ander zet het op zijn hoofd en doet alsof het een steekhoed is.
de leraar kan ingaan op de sketches en er iets relevants bij vertellen.

Het leuke is dat je zo een goeie kans geeft aan de lolbroeken van de klas om ook eens de beste te zijn, en aan kinderen die van drama houden. Veel kinderen met autisme genieten van dit spel zeker als hun favoriete boeken of films een plek krijgen in dit spel. ook kunnen ze zo leren waarom een speciale actie grappig is.

Aanpassingen
-geef sommige studenten wat tijd om hun act voor te bereiden
-laat sommige leerlingen met zijn tweeen iets uitbeelden
-laat de leerlingen eerst brainstormen met elkaar voor ze hun act moeten doen.

C5 jacht op genien.
Dit is een prachtig spel om een nieuwe klas aan elkaar te laten wennen.
De leraar maakt een paar lijsten met opdrachten zoals : vind een persoon die de tafel van 6 kan en vraag hjaar deze op te zeggen; en dan de volgende vraag.
Er zijn 2 regels bij deze oefening: -eenzelfde persoon mag maar een antwoord geven.
-als de leerling een antwoord krijgt van een persoon , moet zijzelf ook een vraag beantwoorden van de ander.
De zoektocht kan zowel persoonlijke als meer schoolse vragen of opdrachten bevatten afhankelijk van het doel van de les.
Dit spel kande docent gebruiken om de talenten van de diverse leerlingen te benadrukken. Bijv: zoek iemand die mooie gedichten kan maken.of (als je weet dat een autistische leerling alles weet van alice in Wonderland) zoek de student die kan tekenen hoe de gekke theeparty ging.

aanpassingen: Doe de jacht met zijn tweeen.
-laat leerlingen de vragen bedenken
-bedenk opdrachten die niet verbaal beantwoord hoeven.

D Leren door nuttige klussen te doen op school of in de gemeenschap.
Vuilnis oprapen op het sachoolterrein is niet hetzelfde als nuttig leren. Wel als de studenten als opdracht krijgen uit te zoeken wat de beste manier is om de schoolomgeving schoon te houden. Dit kunnen ze doen door interviews te houden en dan een plan op te stellen en te kijken of het plan goed werkt. Gemeenschapsdiensten zijn nuttig want het geeft met name leerlingen met een handicap de mogelijkheid ervarinmg op te doen met werk, beslissingen nemen, iets betekenen voor anderen, een mening verkondigen en gehoord te worden. Onderzoek van Yoder ea(1996) toonde aan dat dzij een toegenomen zelfkennis hebben, verbeterde communicatieve vaardigheden, probleem oplossend vermogen en sociale vaardigheden. Juist "risco" leerlinmhgenzouden maximala profiteren van het verlenen van diensten ipv ze te krijgen. De NRC beschreef dit bij een groep van 12 jarige immigraanten die slechts nederlands schreven en lazen. hen werd gevraagd 6 jarige migrant kinderen met de leeslesjes te!
helpen. Omdat ze geen slecht figuur wilden slaan bij de zesjarigen dedenze hun uiterste best de lesen goed voor te bereiden. De 12 jarigen bloeiden op met dit project en werden zorgzame tieners.

E projectonderwijs
Projectonderwijs biedt veel mogelijkheden om de leerstof op elke student toe te snijden. Ook kan de student op allerlei manieren tot wwn resultaat komen. (interviews doen, zelf onderzoek doen, naar de mediatheek of de krant).
Docenten moeten de studenten wel leren hoe ze ee tijdplan kunnen opstellen en dat ook in de gaten houden. Harmin (1995) suggereerde dat docenten moeten proberen studenten opdrachten te geven die niet louter copieerwerk of passief leren behoeven. ook zouden ze moeten suggereren dat studenten visueel werken ipv eindeloos papierwerk. Of maak een samenvattin g van de meningen van 2 experts over schooldiscipline, ipv op te sommen wat de regels zijn.
In een klas ded de hel groep een project over de vervuiling van het plaatselijke manier. in subgroepjes bestudeerden ze deelaspecten twee weken lang. Aan het eind presenteerde elk groepje hun bevindingen aan de rest van de klas.

Titel:    C2 Match spel.

Schrijver:    paula kluth

Artikel:    C2 Match spel.

de leraar maakt 2 groepen kaarten, in totaal evenveel als het aantal leerlingen in haar kjlas. De helft van de leerlingen krijgen dan de kaarten waar de vragen op staan , en de andere groep de kaarten met de antwoorden. Of de ene groep met de frande woorden en de andere groep de nederlandse betekenissen. Dan gaan de leerlingen de corresponderende kaarten opzoeken. Leerlingen mogen elkaar helpen, dat wordt zelfs toegejuicht. Als iedereen zijn partner gevonden heeft,, gaan ze naast elkaar zitten en lezen ze vraag en antwoord op.
Ook dit is weer een fantastisch spel voor de rusteloze kinderen, en een prima manier om sociaal kontact met elkaar te maken en te oefenen. Voor verlegen of autistische leerlingen die heel veel over een bepaald onderwerp weten (treinen bijv) is het de kans om met een spel over treinen te laten zien dat jij de deskundige bent.Marn bijv weet alles van treinen. Op de ene set kaarten schreef ze "trein termen" en op de andere set de definties. Omdat de messte leerlingen de definities niet kenden, gingen velen naar haar toe om het goede antwoord te v ragen. Door dit spel veranderde de houding vanb veel leerlingen ten goede ten opzichte van Marn. hiervoor sprak ze heel weinig waardoor ze haar niet hadden leren kennen.

Aanpassingen.
-Laat leerlingen helpen in het ontwerpen van de kaarten (belangrijk voor leerlingen die weinig kontact in de klas hebben)
-moedig de studenten aan om elkaar te helpen.
- zet ook plaatjes op de kaarten als sommige leerlingen visueel beter leren.

Titel:    C1 Het stappenspel

Schrijver:    paula kluth

Artikel:    C1 Het stappenspel.

Dit is een belangrijk spel voor leerlingen die vooral visueel en kinesthetisch leren (dmv beweging). Maak 4- 20 posters (grootte varieert met de inhoud) met de inhoiud van je les. Voor geschiedenis is dit bijvoorbeeld de ontwikkeling van de nederlandse staat. Voor de basisschool kan dit zijn de tafel van 3; voor science kan dit zijn : de verwschillende stappen in wetenschappelijk onderzoek; voor talen kan dit zijn de vervoegingen van een werkwoord.
Vervolgens plakt de leraar deze posters in logische volgorde en zigzaggend op de grond. De leerlingen moeten dan van nde ene poster naar de andere stappen en hardop de tekst voorlezen. Door de beweging die ze maken komt de leerstof in hun lange term geheugen.(patterson 1997) Bovendien geeft het ze de kanbs even uit hun stoel te komen en zo weer bij de les.
Aanpassingen : vraag de leerlingen de woorden te zingen ipov te lezen.
- vraag de leerlingen van de ene naar de andere kaart te springen of te hinkelen.

Titel:    autisme in inclusieve klas

Schrijver:    paula kluth

Artikel:    hoofdstuk 9 gedrag anders bekeken.

In het speciaal onderwijs zit gedrag vooral in de studenten zelf, alsof ze
zich in een vacuum bevinden. Maar gedrag kan niet los gezien worden van het
curriculum, instructie, onderwijs, leren, relaties, schoolcultuur,, etc.
gedraag wordt door iedereen en met name ook de eprsoon in kwestie zelf,
anders geinterpreteerd.
Mensen met autisme hebben het wat dat betreft heeel erg moeilijk, want omdat
ze vaak geen controle hebben over wat ze doen, is de interpreatie ervann
heel anders dan de bedoeling die ze zelf hebben los van dat gedrag.
bijv: De leraar kan denken dat een student die zijn boeken nioet pakt
ongeeinteresseerd is of lui of ongehoorzaam. Als deze student echter
planningsstootnmissen of start problemen heeft dan kan hij zij die boeken
helemaal niet pakken terwiojl ze dat mischien wel wil!
VB2: een leerling gaat niet bij de deur staan als de leraar dat vraagt aan
de klas. Ongehoorzaam? tot de ouder desgevraagd zegt dat de leerling
anhgstig is om van de ene klas naar de andere te gaan.

Zie het gedrag in een context:
Bedenk dat er een reden is voor het gedrag van deze student en probeer er
achter vte komen welke dat het is.

Stappen bij probleem gedrag:
voordat he gedrag gaat proberen te verklaren moet je eerst de volgende
vragen beantwoorden:
1 is het gedrag een probleem?

veel leerlingen met autisme hebben änder"gedrag die vragen stelt aaan onze
gedragsnormen. dat is ook een w'lkom aspect van asfwijkend gedrag.
Professionals echter proberen vaak dat afwijkend gedrag te laten ophouden.
maar moet dat wel? kan je het niet soms juist positief gebruiken? Bijv
Marcus is een excellente drummer. Hij herhaalt echter steeds de instructies
van de muziekleraar . Dit stoorde de nadere leerlingehn niet maar wel de
muziekleraar. Dus wie is hier hetprobleem?
oplossingen?
de docent kan het negeren
de docent kan marcus vragen een paar liedjes te introduceren
de docent kan iedereen vragen de opdrcahten te herhalen
studenten kunnne proberen marcus zachter te laten praten ddoor even op zijn
schouder te tikken.

waarom denken wij dart het een probleem is? een leerling kijkt bijv de
docent niet aan omdat zij zo beter kan luisteren.
Bedenk ook dat je als docent soms meer let op de "speciale"student omdat jue
problemen verwacht , dan op de andere kinderen. ADHD kinderen moeten soms
langer stil kunnne zitten dan ander kinderen.

2 als er een probleem bestaat, waar is het? wanneer treedt het op? vaak is
verandering van de omgeving, curriculum, mogelijkheden tot sociale
interacties belangrijk voor het verhelp[en vanhnet probleem.

10 positieve manieren om studenten en gedrag te ondersteunnen.
1 vraag de l;eerling zelf naar de oorzaak van zijn probleemgedrag. zo
wilde ryan niet douchen na het gymmen tot hij eindelijk met FC kon zeggen
dat hij alleen onder hele hete douches wou.
Is het gedrag moeilijk of makkelijk voor hem om te controleren? (soms word
ik overspoeld door mij emoties: positieve zowel als negatieve)
somss is heet gedrag met een bepaalde bedoeling : (mukhopadhyay,2000: soms
moet ik tegen mijn hoofd slaan om het te voelen.)

2 Praat met de familie. Ouders bieden gratis deskundige kennis aan
betreffende hun zoon/dochter.VB een lerling wilde nooit wat zeggen. Tot de
moeder desgevraaagd advies gaf aan de leraar om naar zijn hond te vragen.
Deze informatie was extreen belangrijk, een soort sleutel waaarmee je de
muur kon openen.

3 Waardeeer elke persoon van de school als potentiele helper. Gino kon
vreselijk van slag raken en huilde, gilde dan en liet zich vallen op de
grond en huilde. Niemand kon hem troosten. Jerry de concierge wilde zich
ermee bemoeien en wij probeerden hem weg te sturen. Dan begon Jerry in het
Itliaans te zingen en hielp Gino weer op zijn benen.
soms zijn ook medescholieren experts in het voorkomen of laten ophouden van
"problemen bij gedrag.
4 focus op het vvermijden van isolatie en het bevorderen van rtelaties.
5 wees lief in een krisis. Je weet niet altijd wat een leerling nodig heeft
als hij in krisdis is. Probeer het hem/haar te vragen. Wil hij rust? muziek?
een arm om hem heen? Sommigen willen het liefst dat je even weggaat.
Misschien bijt hij je wel als je hem wil aanraken.
De volgende handelingen zullen vrijwel zeker niet helpen:
-luide stem
-bestraffende woorden
spullen of leuke activiteiten afnemen
-fysieke redirection
-boosheid in toon of gedrag.

blijf kalm en hjelp de persoon zich te ontspannen.

6 kijk naar taalgebruik en labels. Probeer negatief taalgebruik om te zetten
in positieve bewoordingen.
bijv een student die te luid praat, is een entoesiaste leerlinmg. Iedereen
kan namelijk meer met de positieve bewoordingen. negatief taalgebruik schept
lage verwachtingen. positieve bewoordingen scheppen positieve verwachtingen.
EWn sinds hte onderzoiek van Brophy en Evertson in 1987 weet elke leraar dat
hoe hoger haar bverwachtingen, des te bteer de prestaties van de student.

7 leer nieuwe vaardigheden
Jeff wilde altijd op de glijbaan. Hij gilde vreselijk als hij niet moscht of
een ander mkind erop ging. Eerst wacxhten we tot het gedrag vanzelf over
ging, wat het niet deed. daarna zei ik hem dat hij 10 min mocht dan 5 min
niet en dan weer 10 min. in die 5 minuten moscht hij dan met been digitaal
horlopge over de cour lopen.
een zware storm maakte de glijbaan een tijd onbruikbaar. wat nu? een
verlegen meisje lostte het op door jef te vrtagen mee te hinkelen. Eerwst
wilde hij niet maar na 2 dagen negom hij mee te doen. omdat hij niet alles
kon , paste de kinederen sommige regels aan. zo ging het ook met een ander
spel. Zo kreeg jef meerdere spelvaardigheden.

8 wees genegen je regels flexibel te gebruiken.
Guy kwam vaak te laat en kon dan geen stioel vinden en had vaak zijn spullen
niet bij zich. mijn suggestie van een vaste tafel in elke klas met de
noodzaskelijke spullen werd door sommige leraren gevold en door anderen niet
omdat de regel was dat leerlingen hun eigen spullen meenemen. In de klassen
waar deze spullen wel waren ging Guy 'sgedrag snel vooruit.
Matt uit de 1e klas rende als het even ko n de klas uit naar de schommel en
barstte in tranen uit als niemand hem wilde duwen. het team besloot om de
schommel in de vorm van een schommelstoel in de klas te brengen zodat hij de
swingmovement beel f voelen.

9 doe iets anders.
parabel. De vlieg kan niet door het raam , hij probeert het steeds opnieuw,
harder en harder tot hij tenslotte dood neervalt. 2 meter verder staat de
deur open en had hij gewoon door de duer kunnne vlioegen. MAW als iets niet
werkt doe dan niet meer vanhetzelfde maar probeer iets anders.
-doe niets
-vraag een nieuwe informant, bij oma
-gebruik humor
-probeer het gedrag vanuit een ander perspectief te begrijpen, bijv vanuit
de ogen van een kunstenaar, een hippie of een p[riester
-observeer een tijdje
-vertel de student hoe jij je volet tav zijn gedrag
-vraag zelf of laat de student vragen een grote groep mensen middels een
krant
-maak een lunchafspraak zodat je hem/haar beter leert kennen.
-take care of yourself.
social meetings howto cope with sterss, doe het niet alleen.

Titel:    you’re going to like this kid; teaching students with autism in the inclusive classroom

Schrijver:    Paula kluth

Artikel:    Download het bestand

Titel:    

Defending Successes - Why do learners with disabilities have to defend their inclusion successes?

Schrijver:    Tim Villegas

Artikel:    https://weeklyish.substack.com/p/defending-successes 

Kleurrijke boekruggen
bottom of page